Μείωση της ρύπανσης στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της ΕΕ

Χωρίς κατηγορία
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τη μείωση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας των υδάτων της ΕΕ